Gebruikersvoorwaarden zelfkrantmaken.nl

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van zelfkrantmaken.nl - onderdeel van d-Media, KvK nr 20105161, en gevestigd te Breda (Nederland) - die gelden voor de dienst van zelfkrantmaken.nl getiteld zelfkrantmaken.nl.

Wij raden je aan om deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en plichten als je gebruik maakt van zelfkrantmaken.nl. Door gebruik te maken van de website van zelfkrantmaken.nl - onder meer toegankelijk via zelfkrantmaken.nl, zelfkrantmaken.be en zelfkrantmaken domeinnamen met andere extensies ('Website'), maar ook via andere wegen (bijvoorbeeld via andere (mobiele) media en de zelfkrantmaken.nl API, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Ook betekent dat dat je er voor instaat dat iemand die van zelfkrantmaken.nl gebruik maakt op jouw computer zich ook zal houden aan deze gebruiksvoorwaarden. zelfkrantmaken.nl heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website. Indien je het gebruik van zelfkrantmaken.nl voortzet na een of meer aanpassingen aan de gebruiksvoorwaarden impliceert dat dat je deze aanpassing(en) onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

1.    Dienstverlening zelfkrantmaken.nl
1.1    zelfkrantmaken.nl reguleert de communicatie tussen gebruikers onderling of tussen gebruikers en de dienst van zelfkrantmaken.nl niet inhoudelijk. zelfkrantmaken.nl heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid van de verschillende onderdelen van de dienst. zelfkrantmaken.nl is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van haar gebruikers, waaronder begrepen de bestanden, gegevens en/of materialen die zij op de website van zelfkrantmaken.nl beschikbaar stellen. zelfkrantmaken.nl geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens en/of materialen die door gebruikers beschikbaar worden gesteld.

2.    Gebruik van de Website
2.1    Je staat er jegens zelfkrantmaken.nl voor in dat je bevoegd bent om gebruik te maken van de Website en om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Daarnaast sta je er jegens zelfkrantmaken.nl voor in dat je te allen tijde de verplichtingen uit hoofde van deze gebruiksvoorwaarden zult nakomen en dat je je zult houden aan alle wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van de Website.
2.2    Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten die je verricht in het kader van zelfkrantmaken.nl niet:
2.2.1    op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
2.2.2    inbreuk maken op rechten van zelfkrantmaken.nl of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
2.2.3    in strijd zijn met enige wet, regeling, verordening of andere toepasselijke regelgeving;
2.2.4    virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van zelfkrantmaken.nl te omzeilen;
2.2.5    een commercieel karakter hebben, tenzij zelfkrantmaken.nl hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven; of
2.2.6    op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn jegens zelfkrantmaken.nl en/of een derde.

3.    Intellectuele eigendomsrechten
3.1    Je erkent en stemt ermee in dat de Website bestanden, andere content en programma's bevat die eigendom zijn van zelfkrantmaken.nl, licentiegevers en/of gebruikers van zelfkrantmaken.nl en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, naburige rechten, merkrechten en octrooien.
3.2    Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent zelfkrantmaken.nl je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de bestanden die ter beschikking worden gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren op de wijze en in het formaat zoals deze bestanden op de Website ter beschikking worden gesteld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, gegevens, programma's en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de hierboven genoemde doeleinden, tenzij zelfkrantmaken.nl of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven. Het is dan ook onder meer - doch niet daartoe beperkt - niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van zelfkrantmaken.nl substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken of om herhaald en systematisch niet-substantiële delen van de Website op te vragen of te hergebruiken zoals bedoeld in de Databankenwet.
3.3    Niets van wat in deze gebruiksvoorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen en/of enige intellectuele eigendomsrechten aan je te verlenen. Het gebruik dat je mag maken van de Website is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven.
3.4    Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van zelfkrantmaken.nl of derden. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet. Onverminderd het voorgaande, worden de handelingen als beschreven in artikel 4.2 tevens beschouwd als een inbreuk op de exclusieve eigendomsrechten van zelfkrantmaken.nl op haar computersystemen.
3.5    Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4.    Bestanden uploaden/licentie
4.1    Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten die aan jou toebehoren met betrekking tot de bestanden die door jou via de Website ter beschikking worden gesteld aan bezoekers van de Website.
4.2    Je erkent en stemt er mee in dat je door het beschikbaar stellen van bestanden, gegevens en/of materialen aan zelfkrantmaken.nl (waarmee in deze gebruiksvoorwaarden onder meer wordt bedoeld: het uploaden daarvan), je automatisch aan zelfkrantmaken.nl:
4.2.1    een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om
1.    de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de dienst van zelfkrantmaken.nl; en
2.    de bestanden, gegevens en/of materialen te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de dienstverlening van zelfkrantmaken.nl;
4.2.2    het recht verleent om enige door jou ter beschikking gestelde bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen van de servers van zelfkrantmaken.nl en van de Website, bedoeld of onbedoeld, en voor welke reden dan ook en ook zonder reden, zonder dat zelfkrantmaken.nl op welke wijze dan ook aansprakelijk wordt jegens jou of een derde als gevolg van een dergelijke verwijdering.
4.3    De in artikel 5.2 bedoelde licentie eindigt op het moment dat jij of zelfkrantmaken.nl de desbetreffende bestanden, gegevens en/of materialen verwijdert van de Website.
4.4    Je erkent en stemt ermee in dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt aan zelfkrantmaken.nl gebruikt zullen worden door andere gebruikers van zelfkrantmaken.nl. zelfkrantmaken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor naleving van deze gebruiksvoorwaarden door gebruikers van zelfkrantmaken.nl. Je erkent dan ook dat de mogelijkheid aanwezig is dat de bestanden, gegevens en/of materialen die je beschikbaar stelt aan zelfkrantmaken.nl door derden gebruikt worden op een manier die in strijd is met of niet voorzien is in deze gebruiksvoorwaarden. zelfkrantmaken.nl is niet aansprakelijk voor enige handelingen van derden in strijd met deze gebruiksvoorwaarden of enige wetsbepaling of voor enig ander onrechtmatig handelen van derden ten aanzien van door jou beschikbaar gestelde bestanden, gegevens en/of materialen.
4.5    Je bent volledig, zelfstandig en als enige verantwoordelijk voor alle gebruik dat je van de website maakt, onder meer - maar niet daartoe beperkt - voor het beschikbaarstellen van bestanden, gegevens en/of materialen en voor het verzenden en delen van bestanden, gegevens en/of materialen.
4.6    Je staat er jegens zelfkrantmaken.nl voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen als bedoeld in artikel 5.2 en dat je volledig gerechtigd en bevoegd bent om de licentie als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden te verlenen. Je vrijwaart zelfkrantmaken.nl en alle aan haar gelieerde bedrijven en personen voor alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de bewering dat de bestanden, gegevens en/of materialen inbreuk maken op enig geldend (intellectueel eigendoms)recht van derden of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden en voor alle aanspraken die voortvloeien uit jouw handelen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. Alle door zelfkrantmaken.nl gemaakte kosten en geleden schade op enige wijze verband houdende met dergelijke aanspraken zullen door jou worden vergoed.
4.7    Door bestanden, gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen aan zelfkrantmaken.nl, sta je ervoor in dat
4.7.1    je bevoegd bent om dat te doen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en dat je gerechtigd bent om aan zelfkrantmaken.nl de rechten te verlenen als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden;
4.7.2    de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt niet in strijd zijn met enige wet, of inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder rechten uit overeenkomst, intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten en evenmin anderszins onrechtmatig zijn jegens derden of zelfkrantmaken.nl, en dat er geen toestemming of licentie nodig is of vereist is van jou of enige derde partij voor het gebruik van de bestanden op de website;
4.7.3    je niet beperkt bent door enige onbevoegdheid, beperking of verbod met betrekking tot je recht om te handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en/of bestanden, gegevens en of materialen ter beschikking te stellen;
4.7.4    zelfkrantmaken.nl niet verplicht zal zijn om enige betaling te verrichten van welke aard dan ook aan wie dan ook, waaronder aan personen en partijen wiens uitvoering of concepten zijn vervat in de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt, dan wel aan de producer(s), uitgever(s) of maker(s) daarvan, waaronder begrepen aan collectieve rechtenorganisaties;
4.7.5    je bij uitsluiting verantwoordelijk bent voor alle licenties, rapportage en betalingsverplichtingen jegens enige derde partij, waaronder maar niet beperkt tot collectieve auteursrechtorganisaties, in verband met het gebruik van de bestanden, gegevens en/of materialen die je ter beschikking stelt als bedoeld in deze gebruiksvoorwaarden.

5.    Verboden content
5.1    In dit artikel volgt een niet uitputtende opsomming van content die je in ieder geval niet ter beschikking mag stellen via zelfkrantmaken.nl (waarbij geldt dat het ter uitsluitende beoordeling van zelfkrantmaken.nl is of bepaalde content wel of niet is toegestaan):
5.1.1    Content die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd mag worden;
5.1.2    Content die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
5.1.3    Content die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
5.1.4    Content die naar de mening van zelfkrantmaken.nl in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
5.1.5    Content waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
5.1.6    Content waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
5.1.7    Content waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of waarmee enige andere rechten van zelfkrantmaken.nl of derden worden geschonden;
5.1.8    Content waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of; waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden;
5.1.9    Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zelfkrantmaken.nl commerciële activiteiten zijn gemoeid, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of pyramide spelen;
5.1.10    Content waarin een foto of beeltenis is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
5.1.11    Content die in strijd is met enige wet, regeling, verordening, andere toepasselijke regelgeving of deze gebruiksvoorwaarden.

6.    Kennisgeving onrechtmatige content
6.1    zelfkrantmaken.nl zal kennisgevingen van inbreuken op rechten van derden door gebruikers van zelfkrantmaken.nl onderzoeken en indien mogelijk daartegen stappen ondernemen. Als je van mening bent dat een gebruiker van zelfkrantmaken.nl inbreuk pleegt op jouw rechten verzoeken we je om ons daarvan op de hoogte te stellen via een e-mail via het contactformulier. Deze kennisgeving dient
6.1.1    de URL te bevatten van waar het materiaal dat naar jouw mening inbreuk maakt is te vinden op de website van zelfkrantmaken.nl;
6.1.2    een verklaring te bevatten dat er naar jouw oordeel inbreuk wordt gemaakt op jouw rechten en waarom dat zo is;
6.1.3    contactinformatie te bevatten waar zelfkrantmaken.nl contact met je kan opnemen, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
6.1.4    een verklaring te bevatten, ondersteund met bewijsmiddelen, dat de informatie in jouw kennisgeving juist en volledig is en - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - dat je de eigenaar bent van de betrokken intellectuele eigendomsrechten;
6.1.5    te zijn ondertekend door de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of degene die aantoonbaar bevoegd is om te handelen namens de eigenaar;
6.1.6    - indien het gaat om een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten - een beschrijving te bevatten van het werk of de werken waarop naar jouw mening inbreuk is gemaakt met een specificatie van hetgeen inbreukmakend is.
6.2    zelfkrantmaken.nl behoudt zich het recht voor om de kennisgeving door te sturen aan de persoon(personen)/ of onderneming die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft.
6.3    Indien uit de kennisgeving blijkt dat de content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door zelfkrantmaken.nl worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt.
6.4    zelfkrantmaken.nl behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk making van content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de kennisgeving of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan zelfkrantmaken.nl bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.
6.5    Door het doen van een kennisgeving vrijwaar je zelfkrantmaken.nl en alle aan haar gelieerde ondernemingen alsmede haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van informatie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die zelfkrantmaken.nl lijdt, nog zal kunnen lijden of die zelfkrantmaken.nl dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen - doch niet daartoe beperkt - het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.
6.6    zelfkrantmaken.nl zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de kennisgeving afkomstig is en de gebruiker waarop de kennisgeving betrekking heeft.

7.    Abonnement betaalde diensten
7.1    Een abonnement op een betaalde dienst komt tot stand op het moment dat zelfkrantmaken.nl het op de Website vermelde bedrag voor het door jou gekozen pakket heeft ontvangen en wordt aangegaan voor de bij het betreffende pakket op de Website vermelde termijn. Wanneer je kiest voor betaling middels automatische incasso wordt het abonnement, na afloop van deze termijn, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, waarbij telkens een betalingstermijn geldt van één maand.
7.2    Na stilzwijgende verlenging van het abonnement conform artikel 7.1, kun je het abonnement te allen tijde opzeggen tegen het einde van de lopende betalingstermijn.

8.    Prijzen
8.1    Alle prijzen van betaalde diensten of producten die door zelfkrantmaken.nl worden aangeboden, zijn in euro's en inclusief BTW.
8.2    Je betaalt voor de via de Website bestelde producten en/of diensten de op de website vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders op de Website aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te gebeuren op het moment dat je een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat. Bij voortzetting van een betaalde dienst voor onbepaalde tijd zal zelfkrantmaken.nl de periodiek verschuldigde betalingen maandelijks vooraf incasseren.
8.3    De op de website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die is vermeld op de Website op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend. In geval van periodiek verschuldigde betalingen zal zelfkrantmaken.nl je vooraf van een prijswijziging op de hoogte stellen.
8.4    Het storneren van een door zelfkrantmaken.nl (automatisch) geïncasseerd bedrag ontslaat je niet van jouw betalingsverplichting.
8.5    Indien zelfkrantmaken.nl een verschuldigd bedrag niet (tijdig) ontvangt, is zelfkrantmaken.nl gerechtigd de betaalde dienst op te schorten tot het moment dat het verschuldigde bedrag door zelfkrantmaken.nl is ontvangen.
8.6    Je kunt zelfkrantmaken.nl niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als je redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

9.    Stopzetten en beschikbaarheid diensten
9.1    In aanvulling op de andere (rechts)middelen die zelfkrantmaken.nl ten dienste staan, is zelfkrantmaken.nl te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om je activiteiten in verband met zelfkrantmaken.nl (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten aan je te verlenen, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt - indien:
9.1.1    je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden;
9.1.2    we van mening zijn dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere gebruikers of aan zelfkrantmaken.nl kunnen toebrengen.
zelfkrantmaken.nl zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.
9.2    Indien jouw gebruik van een betaalde dienst van zelfkrantmaken.nl wordt beëindigd, om welke reden dan ook, heb je geen recht op retournering van reeds (vooruit)betaalde bedragen. In dergelijke gevallen vervallen de reeds betaalde bedragen aan zelfkrantmaken.nl.
9.3    zelfkrantmaken.nl garandeert niet dat de dienst van zelfkrantmaken.nl te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is.

10.    Privacy
10.1    Door het Gebruik van de Website ben je gebonden aan ons Privacy Statement.

11.    Content van derden
11.1    Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites van derden ('Content van derden') en bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op de Website impliceert niet dat zelfkrantmaken.nl deze Content heeft goedgekeurd danwel gecontroleerd. zelfkrantmaken.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig gebruik hiervan door gebruikers van de Website.
11.2    Op applicaties van derden op de Website zijn de API voorwaarden van zelfkrantmaken.nl van toepassing.
11.3    Voor producten of diensten die worden aangeboden door derden gelden de toepasselijke voorwaarden van die derden.

12.    Aansprakelijkheid
12.1    zelfkrantmaken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante dienstverlening van zelfkrantmaken.nl dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
12.2    Voorzover er op grond van het bepaalde in enige aansprakelijkheid op zelfkrantmaken.nl rust, is deze aansprakelijkheid jegens jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan zelfkrantmaken.nl betaalde vergoedingen (exclusief BTW) voor de producten en/of diensten waaruit de aansprakelijkheid van zelfkrantmaken.nl is voortgevloeid.
12.3    zelfkrantmaken.nl is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de diensten die zelfkrantmaken.nl verricht en/of jouw gebruik van de website.
12.4    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij zelfkrantmaken.nl meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen zelfkrantmaken.nl vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
12.5    Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van zelfkrantmaken.nl voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van zelfkrantmaken.nl ('eigen handelen') zelf en/of het bestuur van zelfkrantmaken.nl uit te sluiten.

13.    Overige bepalingen
13.1    Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die partijen terzake hebben gemaakt. Zij treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die partijen terzake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
13.2    Onverminderd eventueel voor zelfkrantmaken.nl bestaande wettelijke verplichtingen om de overeenkomst tussen jou en zelfkrantmaken.nl voor het gebruik van de Website te bewaren, is zelfkrantmaken.nl niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
13.3    Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
13.4    Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting van ieder ander worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.