door Daphne Kreukniet!

door Daphne Kreukniet!

door Daphne Kreukniet!

Het weer
Zon en wolken
Temp: 22 C°
Wind: N3
dinsdag 13 februari 2018 | Zelfkrantmaken.nl , je eigen krant maken, sinds 2008 | Gratis editie voor geheel Nederland

De Watersnoodramp!

De koeien bij boer Gert Janszoon zijn kwijt. er is een kans dat ze overleden zijn, (99,9 procent) maar mocht u een koe vinden bel dan naar 06-546782 bedankt!
door Daphne Kreukniet!
Het droevige bericht.
Er waren 1853 mensen omgekomen; 26.500 stuks vee en 100.000 stuks pluimvee gingen verloren; 7,8% van Nederland werd door de stormvloed overstroomd.
Dat betekende een totale economische schade van anderhalf miljard gulden!
Om 2 uur in de nacht, nog drie uur voordat het water het hoogst zou zijn, klonken de eerste alarmklokken en brandweersirenes over de steden en dorpen van Zeeland en de aan zee grenzende delen van Zuid-Holland en Brabant. Maar ook toen begreep het grootste deel van de bevolking nog niet wat er aan de hand was. Sommige dachten aan oorlog ? de herinnering aan de bezetting was nog niet zo lang geleden ? en anderen dachten aan brand, maar bijna niemand dacht aan een overstroming. Er waren wel wat mensen die naar de dijken gingen om te kijken.
De dijken braken door, het water overspoelde het achterliggende land.
Tegen half 5 ?s morgens drongen de eerste berichten over de ramp tot de buitenwereld door.
Van de zeer zwaar getroffen gebieden was zondag weinig bekend. Alle verbindingen zoals telefoonlijnen waren verbroken en ook de elektriciteit was verbroken (foto boven: een man probeert een verbinding met de buitenwereld te maken, repareren).
Vechten tegen de zee om te overleven.
Het drama werd steeds erger. Het eiland Sint Philipsland raakte helemaal onder water.
Zondagochtend werd het eindelijk eb. De bevolking vlucht naar hoger gelegen gebied.
Massale hulpverlening bleef uit.

Hoe ontstond de ramp?

door Daphne Kreukniet!
Nederland heeft altijd al op of onder zeeniveau gelegen.
De dijken moeten Nederland tegen de zee beschermen. We zijn dus heel erg afhankelijk van de dijken. Er moet dan ook een goede onderhoud voor de dijken zijn.
Maar rond 1940 kon de regering geen geld in de onderhoud van de dijken steken, het geld ging toen naar de 2e wereldoorlog. Aan de zeekant in de buurt van Strijen en Zevenbergen worden de buitendijken niet alleen verwaarloosd door geldgebrek, maar ook door de bevolking zelf. In die streek was het veen een belangrijke bestaansbron. De mensen groeven het veen uit de bodem aan weerszijden van de zeedijken. De diepe putten, die bij het uitgraven zijn ontstaan, vormden een groot gevaar voor de dijken.
Zeeland was ook een kwetsbare provincie voor een overstroming van de zee, de huizen daar staan op zeeklei en heel Zeeland wordt beschermd door de dijken.
De 2e Wereldoorlog heeft ook meegeholpen aan het verzwakken van de zeedijken zo hebben de Duitsers in veel zeedijken bunkers gebouwd en de geallieerden de dijken van Walcheren kapot gebombardeerd (1944). Nederland begon zo steeds kwetsbaarder voor de zee te worden.

Het begin van de ramp.
?s Middags op 30 Januari 1953 waarschuwde het K.N.M.I voor westerstorm.
Maar het stormde zo vaak, dus was er geen rede voor paniek.
Dat het die avond ook springvloed zou worden deed er weinig aan af.
Springvloed is een sterke verhoging van het water in de zee door de wind. Tijdens vloed bereikt het water zijn hoogste stand. Komt er dan een storm overheen dan komt het water nog hoger. Dat gebeurde dus op 31 Januari 1953.
Na de buitengewone zware stormen van 1906 waren de dijken in zuidwest Nederland verhoogd en verzwaard. De meeste mensen waren al gewoon naar bed gegaan, toen er steeds alarmerender berichten doorkwamen. Vijfendertig schepen waren in nood geraakt. Slechts enkele deskundigen waren op de hoogte van een dreigende noodsituatie. De storm werd steeds maar sterker. Op zondag de 31e werd de storm een ware orkaan die op de volle lengte van de Noordzee beukte. Omstreeks 3 uur ?s ochtends braken de eerste dijken door in Zeeland. Dit is het begin van de watersnoodramp van 1953.
Dit is de kop voor de foto hieronder
Het droevige bericht.
Er waren 1853 mensen omgekomen; 26.500 stuks vee en 100.000 stuks pluimvee gingen verloren; 7,8% van Nederland werd door de stormvloed overstroomd.
Dat betekende een totale economische schade van anderhalf miljard gulden!
Nu er zoveel schade is vragen wij of u met elkaar wilt meeleven en voor elkaar wilt zorgen en elkaar wil steunen in deze droevege tijd wilt u kleuren, spullen zoveel mogenlijk dingen delen dank u wel voor u steun! we waarderen het enorm!

Wat gaat er veranderen?

door Daphne Kreukniet!
De dijken worden verhoogd en verstevegd, ook zijn er veel mensen bezig andere creative oplossingen te bedenken. volgens de koningin hoeven we ons (voorlopig) geen zorgen te maken.

Oorzaak en gevolgen.

door Daphne Kreukniet!
1836 mannen, vrouwen en kinderen laten het leven, honderdduizend mensen moeten vluchten en proberen te redden wat ze nog redden kunnen en bijna de helft van de dijken in Zuidwest-Nederland wordt kapot gebeukt: de watersnoodramp van 1953. Hoe is de grootste Nederlandse natuurramp van de twintigste eeuw ontstaan? Wat zijn de gevolgen? En welke maatregelen worden er getroffen na de ramp?
Op zaterdag 31 januari steekt een storm op boven de Atlantische Oceaan. Het centrum bereikt ?s middags de oostkust van Schotland. Deze storm, die boven de gehele Noordzee heerst, houdt aan tot zondagochtend. Om een maximale stijging van de zeespiegel te kunnen veroorzaken, moet deze noordwesterstorm zes tot twaalf uur duren. En dat gebeurt. De storm heeft windsnelheden van meer dan honderd kilometer per uur en de zeespiegel stijgt na twaalf uur nog steeds.

Door deze ongelukkige samenloop van omstandigheden zwiept het water tot ongekende hoogtes langs de kust en in de zeegaten. Om elf uur ?s avonds is de waterstand tijdens eb nog zo?n meter hoger dan de normale vloedstand op deze dag. Zaterdagnacht ebt de zee niet af en boven op die toen al onrustbarende stand komt de springvloed opzetten. Daardoor stijgt de waterstand tot ruim drie meter boven de normale vloedtop.